Gaziantep Destek Eğitim Danışmanlık ve Personel Belgelendirme Test ve Sertifikalandırma A.Ş.

Sınav ve Belge Kuralları

Test Sınav Kuralları:

Aşağıdaki kurallar, sınav başlamadan önce adaylara yüksek sesle okunur:

 • Soru kitapçığını alır almaz kapağında bulunan ilgili alanlara kimlik bilgilerinizi yazınız. Sayfaların eksik olup olmadığını, kitapçıkta basım hatalarının bulunup bulunmadığını kontrol ediniz. Soru kitapçığını eksik ya da basım hatalıysa değiştirilmesi için Sınav Yapıcıya başvurunuz.
 • Teorik sınava tüm yeterlilik birimlerinden girecek olan adaylar ilk 15 dakika, son 15 dakika sınav salonunu terk edemez.
 • Sınav salonundan her ne sebeple olursa olsun, görevli haricinde dışarıya çıkan bir aday tekrar içeriye alınmaz.
 • Sınav sırasında kopya çeken, çekmeye girişen, kopya veren, kopya yapılmasına yardım edenlerin sınavları geçersiz sayılır. Görevliler kopya çekmeye veya vermeye kalkışanları uyarmak zorunda değildir, sorumluluk adaya aittir. Bu durum aday için son derece önemlidir. Sınav görevlileri bir salonda, sınavın kurallara uygun biçimde yapılmadığını, toplu kopya girişiminde bulunulduğunu raporunda bildirdiği takdirde, GTO DESTEK MYM tarafından bu sınıfta sınava giren tüm adayların sınavı geçersiz sayılır.
 • Adaylar, görevlilerin tüm uyarılarına uymak zorundadır. Gerektiğinde görevliler adayın oturduğu yeri değiştirebilir. Sınavların geçerli sayılması, her şeyden önce sınav kurallarına uyulmasına bağlıdır. Kurallara aykırı davranışta bulunan ve yapılacak uyarılara uymayan adayların kimlikleri tutanağa yazılır ve sınavları geçersiz sayılır.
 • Görevlilerin “sınav başlamıştır” ifadesi sonrası sınava başlanır.
 •  Adaylar teorik sınavlarda görüntülerinin kayıt altına alınmasını kabul etmek durumundadır.
 •  Sınavın herhangi bir bölümünden (T1, P1) başarısız olan adayın, başarılı olduğu bölüm/bölümlerden muaf olma süresi 1 yıldır. Sınavlara girme hakkı elde eden adayların 3 sınav hakkı bulunmaktadır.
 • Teorik sınavlarda soru bankasından seçilen her bir soru eşit puan ağırlıktadır ve toplam değeri 100 puandır. Adayın teorik (yazılı ) sınavlarda başarılı olabilmesi için her bir sınavdan en az 60 puan alması gerekir.

 Mülakat Sınavı Kuralları:

 • Sınav salonunda konuyla ilgili kitap, not ve benzeri şeyler bulundurmak kopya sayılacağından adayın sınavının iptalini gerektirir.
 • Sınav sırasında kopya yapan, yapmaya teşebbüs eden ve kopya verenlerin kimlikleri sınav tutanağına yazılarak sınavları geçersiz sayılır.
 • Adayların sorulara verdikleri yanıtları herhangi bir yere yazmaları ve bunu sınav salonundan dışarıya çıkarmaları yasaktır. Bu kurala uymayanların sınavları geçersiz sayılır.
 • Sınavda sınav yapıcıya soru sormak yasaktır.
 • Sınavda not yazmak yasaktır.
 • Adaylar her soruya, verilen süre içinde (3dk) cevap vermek zorundadır.
 • Sınava telsiz, cep telefonu, çağrı cihazı vb. iletişim araçlarını getirmek yasaktır. Yanlarında bu tür cihazları bulunduranların, bunları sınav sonrasında almak üzere sınav görevlilerine teslim etmeleri gerekir. Aksine davrananların sınavı geçersiz sayılır. Bu cihazların kaybolmasından kurumumuz sorumlu olmayacaktır. 
 • Sınav sorularına itiraz olması durumunda itiraz şikayet formu adaya doldurtulur. Sınav bitiminde itiraz şikayet formu sınav görevlilerine teslim edilir.

Performans Sınavı Kuralları:

 • Sınava fotoğraflı kimlik belgesi (nüfus cüzdanı veya ehliyet) ve sınav giriş belgesi ile beraber gelmeyen adaylar sınava giremezler.
 • Cep telefonu, çağrı cihazı, telsiz, cep bilgisayarı, saat fonksiyonu dışında fonksiyonu bulunan saat, her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlar, silah vb. teçhizatla; , kitap, sözlük, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, USB bellek, hafıza kartı vb. özellikte hafıza aygıtları ile sınava girilmez. Sınav sırasında bu araçları kullandığı tespit edilen adayların sınavları geçersiz sayılır.
 • Aday performans sınavı süresince, sınav yapıcıya (oldu mu, tamam mı, doğru mu vb.) sınavı etkileyebilecek sorular soramaz.
 • Aday kendisine verilen sınav süresi içerisinde sınavı tamamlayamaz ise adayın sınavı sınav yapıcı tarafından sonlandırılır.
 • Adaylar sınav başlamadan 15 dakika önce hazır bulunur.
 • Sınav süresince adaylar sınav yapıcıların tüm talimatlarına uymalıdır.
 • Adayların sınav yapıcıların talimatı olmadan sınav salonundaki malzemeleri kullanmaları yasaktır.
 • Sınava ara verme süreleri sınav yapıcılar tarafından belirlenir.
 • Sınav genel kurallarına aykırı davranan adaylar sınavdan çıkartılır.
 • Aday sınav süresince, salonda sigara, pipo, puro vb. şeyleri içmez.
 • Sınav yapıcının “sınav başlamıştır” ifadesi sonrası sınava başlanır.
 • Adaylar performans sınavına ait uygulamaların kamera vb. ile kayıt altına alınmasını kabul etmek durumundadır.
 • Performansa dayalı sınavlarda Adayın sınavlarda başarılı olabilmesi için 100 puan üzerinden en az 80 puan alması gerekmektedir. Adayın sınavlarda yapılacak işlem için verilen süreyi aşmaması gerekir.

Sınavda Ortaya Çıkabilecek Usulsüzlükler:    

Sınavda etik olmayan davranışlarda bulunan (ör: kopya çekme, başkası adına sınava girme vb.) aday, GTO DESTEK MYM’de yeniden sınava başvurmak için en az 12 ay bekler. Bu durumda, sınav tekrarı fiyat listesinde yer alan ücrete tabidir.                                                             Tekrar sınavlarında başarılı olamayan adaylar, yeni adaylar için uygulanan başvuru prosedürüne tabidir.

BELGE KULLANIMI:

 • Personel belgelendirme hizmetleri kapsamında verilen belgeler, sadece belge sahipleri tarafından kullanılabilir. Belge sahibi dışında herhangi bir şekilde başka bir şahıs veya tüzel kişilik tarafından kullanılamaz.
 • Belge, sadece geçerlilik süresi boyunca kullanılabilir. Belge süresi geçmiş, gözetim faaliyeti yapılmamış ve belgesi iptale düşmüş veya yeniden belgelendirme faaliyeti yapılmamış belge sahipleri, belgelerini teslim etmek zorundadırlar.
 • Belgenin yenilenmesi veya ikinci bir nüshanın alınması için GTO DESTEK MYM’ye yazılı olarak başvuru yapılmalıdır.
 • Belge, belge sahibi tarafından ilgili alanda yeterliliğini göstermek amacıyla dergi, kitap vb. yayınlar ve internet ortamında kullanılabilir. Belgeler, okunabilirliği bozulmamak şartıyla, en-boy oranı korunmak suretiyle küçültülüp büyütülebilir.
 • Belgenin haksız kullanımından doğan sorumluluk belgelendirilmiş kişiye aittir. Kişi, belgesinin askıya alınması/iptalinden sonra belgesini, belgeyi kullanmayı ve ona atıfta bulunmayı durdurmakla yükümlüdür.
 • Belgenin herhangi bir bölümü bölünüp ayrı olarak kullanılamaz.