Gaziantep Destek Eğitim Danışmanlık ve Personel Belgelendirme Test ve Sertifikalandırma A.Ş.

Sınav ve Belgelendirme Süreci

Belgelendirme Başvurusu İçin Gereken Ön Şartlar

Adayın başvurusunda, MYK’nın ilgili ulusal yeterliliğine göre başvuruda bulunduğu sınavla ilgili ön yeterlilik şartı aranmayacaktır.

Sadece 12UY0056–3 İSKELE KURULUM ELEMANI (SEVİYE 3) sınavında,  “Yeterlilik Sınavına Giriş Şartı” kısmında belirtildiği gibi sınav öncesinde sağlık raporu getirilmesi zorunludur.

Belge Başvuru Yöntemi

 

Başvurular web sitesi üzerinden ve elden olmak üzere iki farklı yöntem ile Başvuru formu web sitesinde mevcuttur. Aday Başvurusu formu için tıklayınız.

Belge Başvurusu İçin İstenen Evraklar

 

Başvuru sahiplerinin, aday statüsüne geçebilmeleri için aşağıdaki ilgili evrakları sınavın gerçekleştirileceği tarihten en geç 5 gün öncesine kadar GTO DESTEK MYM’ye elden teslim etmesi ya da kargo/posta ile göndermesi gerekmektedir.

• Nüfus cüzdan fotokopisi

• Ödeme dekontu/ödeme bilgi evrakı

• GTO DESTEK MYM Sınav Başvuru Formu ıslak imzalı sureti

Sınavların İçeriği

Sınavlar teorik ve performansa dayalı uygulama sınavları olmak üzere iki bölümden oluşacaktır. Teorik ve performansa dayalı sınav bölümleri ayrı ayrı değerlendirilecektir ve her iki sınavdan da başarılı olması durumunda ilgili yeterlilikten başarılı olarak kabul edilerek mesleki yeterlilik belgesi almaya hak kazanacaktır.

 

Sınav Yeri Ve Sınava Giriş

 

Bireysel başvurularda GTO DESTEK MYM Sınav Merkezi – GTO HİZ. KOMP.

Toplu başvurularda (10 kişi ve üzeri)  teorik ve performans sınav alanları sözleşmesi ve protokolü imzalanmış kurum/kuruluşların yerlerinde yapılacaktır.

Sınava girmeye hak kazanan adaylara “Sınav Giriş Belgeleri” e-posta yoluyla gönderilecek ya da GTO DESTEK MYM merkezinden doğrudan elden verilecektir.

Sınavda Ortaya Çıkabilecek Usulsüzlükler

 

Sınavda etik olmayan davranışlarda bulunan (ör: kopya çekme, başkası adına sınava girme vb.) aday, GTO DESTEK MYM’de yeniden sınava başvurmak için en az 12 ay bekler. Bu durumda, sınav tekrarı fiyat listesinde yer alan ücrete tabidir.

Tekrar sınavlarında başarılı olamayan adaylar, yeni adaylar için uygulanan başvuru sürecine tabidir.

 

Sınavlara Kaç Kez Girilebileceği

 

Sınavın, teorik ya da performansa dayalı bölümünden veya her iki bölümünden de başarısız olan aday bir (1) yıl içerisinde başvurması halinde, başarısız olduğu bölümde yer alan birim, birimlerin bazılarından ya da birimlerin tümünden sınava tekrar girebilir. Bir yıldan daha fazla ara verilmesi durumunda, adayın her iki bölümden de sınava girmesi gerekmektedir.

Aşağıdaki UY’ler için yeterlilik biriminin geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır.

16UY0253-2 İNŞAAT İŞÇİSİ SEVİYE 2 / REVİZYON NO: 00

12UY0057–3 ISI YALITIMCISI SEVİYE 3 / REVİZYON NO: 01

 

Aşağıdaki ulusal yeterliliklerde bölümlerin herhangi birinden iki defa başarısız olan kişilerin tekrar sınava girebilmesi için sınavda başarısız olduğu bölüm/konularla ilgili eğitim alması zorunludur:

12UY0054-3 ALÇI LEVHA UYGULAYICISI SEVİYE 3 / REVİZYON NO:00

12UY0055-3 ALÇI SIVA UYGULAYICISI SEVİYE 3 / REVİZYON NO:00

12UY0049-3 BETONCU SEVİYE 3 / REVİZYON NO: 00

12UY0048-3 DUVARCI SEVİYE 3 / REVİZYON NO: 00

12UY0050-3 PANEL KALIPÇI SEVİYE 3 / REVİZYON NO:00

12UY0051–3 SERAMİK KARO KAPLAMACISI SEVİYE 3 / REVİZYON NO:00

İtiraz/Şikâyet

 

Aday belge veya belgelendirme sürecinin herhangi bir uygulamasına İtiraz veya Şikâyet Formu ile itiraz veya şikayette bulunabilir.

Yapılan itiraz/şikâyetlerin  Değerlendirilmesi Prosedürüne göre değerlendirilecektir. İtiraz ve Şikayet Formu’na web sitesi üzerinden de ulaşılabilmektedir.  http://www.gtomym.com/itiraz-ve-sikayet

Sınav sorularına itiraz sonuçların açıklandığı tarihten itibaren 7 gün içerisinde yapılması gerekmektedir.

 

Belge Teslimi

 

Sınav sonuçlarına göre belge almaya hak kazanan adayların hazırlanan belgeleri, MYK tarafından GTO DESTEK MYM’ye gönderildikten sonra Merkez Müdür tarafından imzalanarak en geç 15 iş günü içerisinde belge sahiplerinin Personel Belgelendirme Başvuru Formunda belirtmiş oldukları belge teslim şekline göre teslim edilir.

 

Yeterliliklerin Birim Bazında Birleştirilerek Belgelendirilmesi

 

Mesleki Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği’nin 25. Maddesi gereği Yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarınca, yapılan sınavlarda başarılı olunan her bir yeterlilik birimi için, bireyin talebi hâlinde, başarı durumunu gösteren birim başarı belgesi düzenlenir. Birim başarı belgesinin şekli, içeriği ve geçerlilik süresi ilgili ulusal yeterliliğe uygun olmak kaydıyla yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarınca belirlenir ve ilan edilir.

Bireyin sahip olduğu birim başarı belgelerinin bir ulusal yeterliliği oluşturması hâlinde bireyin talebi ile birim başarı belgeleri birleştirilir. Belgelendirme kararı en son tarihli sınavı yapan yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşu tarafından verilir ve Mesleki Yeterlilik Belgesi düzenlenir.

Birim başarı belgesine sahip kişilerin, birimlerinin geçerlilik süresi boyunca, ilgili birimi içeren farklı ulusal yeterliliklerde Mesleki Yeterlilik Belgesi almak istemeleri durumunda, söz konusu birimlerden muaf tutulur.

 

Belge Geçerlilik Süresi

 

Belge geçerlilik süresi 5 yıldır..

 

Belgenin Gözetim Sıklığı

 

Belgeli kişinin yeterliliğinin devam ettiğini tespit etmek amacıyla belgenin geçerlilik süresi içerisinde en az bir kez performans izleme raporu hazırlanarak, GTO DESTEK MYM’ye gönderilecektir.

 

Belgenin Kaybedilmesi

Belge sahibi, belgesini kaybettiğini belgelendirme kuruluşuna dilekçe halinde bildirir. Dilekçesi incelenen belge sahibi şayet belgesinin geçerlilik süresi geçmemiş ise belirlenmiş ücret doğrultusunda yeniden belgelendirilebilir.

 

Yeniden Belgelendirme

 

Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;

a) 5 yıl belgegeçerlilik süresi içerisinde toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren kayıtları (hizmet dökümü, referans
yazısı/mektubu, sözleşme, fatura, portfolyo, vb.) sunmak,

b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan uygulama sınavlarına katılmak.

Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belgegeçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.

 

Belgenin Askıya Alınması, İptal Edilmesi Veya Kapsamının Daraltılması

 

Gözetim tarihini geçiren (belge veriliş tarihinden itibaren 3. yılın sonuna kadar) kişilerin belgeleri 6 ay askıya alınır. Gözetim sürecini tamamladıktan sonra, belgenin askı durumu kalkar. Gözetim süreci 1 ay içinde tamamlanmazsa, belge iptal edilir.

Belgelenmiş personelin PR-08 Belge, Marka ve Logo Kullanım Prosedürü ne aykırı bir tutum içinde bulunması durumunda belge öncelikli olarak askıya alınır. Bu durum belge sahibine bildirilir, hatanın düzeltilmesi için 1 ay süre verilir. 1 ay içerisinde düzeltme yapılmamış belgeler, iptal edilir.

Belgelendirme ve gözetim süreçlerinde yanıltıcı ve doğru olmayan bilgileri kasti şekilde beyan ettiği anlaşılan ve/veya sahte evrak düzenlendiği tespit edilen belgeler derhal iptal edilir.

 

Belge Kapsamının Değiştirilmesi

İlgili yeterlilikte belgenin kapsamını etkileyen köklü değişiklikler meydana gelmesi halinde, Program Komitesi talebine istinaden belge sahibi tekrar sınava tabi tutulabilir. Bu sınav yeniden belgelendirme döneminde yapılır. Mevcut belge, belge süresince geçerlidir.

 

Marka/Logo Kullanımı

 1.     GTO DESTEK MYM logo/markasının kullandırma hakkı sadece GTO DESTEK MYM belgelendirme kuruluşuna aittir.
 2.     Belgelendirilmiş kişi; GTO DESTEK MYM logo/markasını GTO DESTEK MYM belgelendirme kuruluşu tarafından belirtilen usul esas ve sözleşme şartlarına uygun olarak kullanabilir.
 3.     Belgelendirilmiş kişi; GTO DESTEK MYM logo/ markasını sadece belge kapsamı dahilindeki faaliyetlerde kullanabilir.
 4.     Belgelendirilmiş kişi; kendisine teslim edilen GTO DESTEK MYM logo/ markasının üçüncü bir kişi veya kuruluş tarafından kullanılmasını engellemelidir.
 5.     Belgelendirilmiş kişi; GTO DESTEK MYM logo/ markasının üçüncü kişi veya kuruluş tarafından yetkisiz kullanıldığını tespit ettiği durumda GTO DESTEK MYM belgelendirme kuruluşuna bildirmelidir.
 6.     GTO DESTEK MYM logo / markasında herhangi bir tahribat yapılamaz.
 7.     GTO DESTEK MYM logo / markası, belgelendirilmiş kişinin kişisel sayfasında kendisine iletilen şekillerde ve renklerde, beyaz zemin üzerine kullanabilir.
 8.     Belgelendirilmiş kişi; GTO DESTEK MYM logo / markasını reklam (cv) gibi kullanabilir.
 9.     GTO DESTEK MYM tarafından belgesi askıya alınan veya iptal edilen kişi GTO DESTEK MYM logo/markasının kullanımın derhal durdurmalıdır.
 10. GTO DESTEK MYM logo/markası, belgelendirilmiş kişinin belgelendirme kapsamındaki faaliyetlerinin sorumluluğunu üstüne aldığını ima edecek şekilde kullanılmamalıdır.
 11. GTO DESTEK MYM logo/markası belgeli kişi için bastırılan kartvizitler üzerinde kullanılamaz. Kartvizitler üzerinde belgeye ilişkin hiçbir atıfta bulunamaz.
 12. Belgelendirilmiş kişi; GTO DESTEK MYM logo/markasını kullanacağı her türlü malzemeyi kullanıma almadan önce ilgili materyale ilişkin GTO DESTEK MYM onayını almalıdır.
 13. Belgelendirilmiş kişi; GTO DESTEK MYM logo/markasını ancak belgede yer alan belge numarası ile birlikte kullanabilir. GTO DESTEK MYM logo/markası belge numarası olmadan tek başına kullanılamaz. Belge numarası GTO DESTEK MYM logosunun tam altına merkezi bir şekilde yazılmış olmalıdır.
 14. GTO DESTEK MYM logo/markasını belgelendirilme kapsamı dışında GTO DESTEK MYM belgelendirme kuruluşunun herhangi bir ürünü veya hizmeti onayladığı veya önerdiği anlamına gelecek şekilde kullanılamaz.
 15. Belge sahibi olanlar GTO DESTEK MYM veya belgenin üzerindeki TÜRKAK ve MYK’nin logo ve markasının çalıştıkları kuruluşun yetkilendirildiği anlamına gelecek şekilde hiçbir suretle kullanamaz.
 16.          Belgelendirilmiş kişiler ve çalıştıkları kuruluşlar, GTO DESTEK MYM logo/markasının kullanımında, TÜRKAK ve MYK’nın logo/marka kullanım esaslarıyla ilgili kılavuz ve dokümanlarında belirtilen usul ve esaslara uymakla yükümlüdür.